ANTROPOSOFINEN KUVATAIDETERAPIA

Antroposofinen kuvataideterapia on yksi vaihtoehto antroposofisen lääketieteen yhteydessä käytettävistä terapia- ja tukimuodoista. Sen pohjana on antroposofinen, laajennettu lääketiede, jonka ihmiskuva perustuu ihmisolemuksen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen antroposofisen ihmiskuvan pohjalta, jossa tarkastellaan ihmistä fyysisenä, sielullisena ja henkisenä kokonaisuutena. Tähän ihmiskuvaan pohjautuu käsitys fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja häiriöiden synnystä ihmisessä. Sen alullepanijoina ja kehittäjinä toimivat 1900-luvun alkupuolella lääkärit ja taiteilijat antroposofisen lääketieteen, hoitopedagogiikan ja sosiaaliterapian piirissä. Tämän terapiamuodon perustana on sen lisäksi myös antroposofian kehittäjän ja antroposofiseen lääketieteeseen virikkeen antaneen fil.tri Rudolf Steinerin (1861 - 1925) tutkimukset värien vaikutuksesta ihmisen henkis- sielulliseen ja fyysiseen olemukseen. Antroposofisen lääketieteen ja siihen liittyvien erilaisten terapiamuotojen kehittäjänä toimi Steinerin rinnalla tri. Ita Wegman, (1876 - 1943), jonka työskentely eri terapeuttien kanssa vaikutti suuresti tämän alueen kehitykseen. Myös yhtenä suurimmista vaikuttajista tämän kuvataideterapiamuodon kehittymisen kannalta on toiminut tri. Margarethe Hauschka (1896 - 1980), joka myös työskenteli 1920-luvulla Arlesheimin klinikalla Sveitsissä tutustuen siellä Steineriin. Hän tutki kymmeniä vuosia taiteen vaikutusta paranemisprosesseissa. Suomessa opetettavan antroposofisen kuvataideterapian pääpaino on nimenomaan Hauschka- koulukunnan opeilla.

Taideterapian tarkoitus ei ole taiteellisten saavutusten tavoittelu, vaan työskentelyn kautta haetaan henkistä ja fyysistä tukea ja tasapainoa, kasvua ja kehitystä. Pääpaino on prosessilla, sen terapeuttisella vaikutuksella, tarkoituksena herättää ihmisen omat voimat toimimaan hänen omaksi hyväkseen. Joskus voi olla vaikea ”nähdä” mitä tapahtuu taideterapiajakson aikana, sillä muutosta voi syntyä pienin askelin. Antroposofisessa kuvataideterapiassa käytetään hoitavassa prosessissa välineinä useimmiten maalausta, muovailua ja piirtämistä. Terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa. He työskentelevät yksityisvastaanotoilla ja myös itsenäisesti julkisessa terveydenhuollossa, kuten esim. oppilaitoksissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Terapiajakson aikana on tapaamisia 1-2 kertaa viikossa ja 1 jakso kestää n. 7 viikkoa. Tarvittaessa työskentelyä jatketaan useamman jakson ajan.

TAIDETERAPIA OSANA ERITYISOPETUSTA

Steinerpedagogisissa kouluissa ja oppilaitoksissa on käytetty taideterapiaa opetuksen tukena menestyksellisesti jo vuosikymmeniä. Koulussa toimivan antroposofisen terapeutin tehtävänä on toimia osana erityisopetuksen ryhmää, joka antaa apua lasten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Lasten kanssa koulussa työskennellessä on useimmiten työskentelyn kohteena lapsen oppimisvaikeudet, keskittymiskyvyn puute, levottomuus, jännittäminen, arkuus, käytöshäiriöt jne. Lisääntyvänä ongelmana on kouluikäisilläkin uni- ja syömishäiriöitä ja usein lapset saattavat oireilla fyysisesti myös päänsäryllä, vatsakivulla, iho-oireilla ja hengitykseen liittyvillä ongelmilla. Koulun taideterapiassa ei kuitenkaan ole pääpaino varsinaisten sairauksien hoidossa, vaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Steinerpedagogisissa erityiskouluissa ja oppilaitoksissa käytetään terapeuttista maalaamista ja muovailua myös koko luokan yhteisenä työskentelyaineena muiden oppiaineiden ohella.

ANTROPOSOFINEN LÄÄKETIEDE

Antroposofinen, laajennettu lääketiede perustuu vankasti perinteiseen lääketieteeseen, jonka antamaan näkemykseen se integroi diagnoosin ja hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden. Antroposofinen lääketiede on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla luoma lääketieteellinen systeemi, joka on levittäytynyt kautta maailman. Sitä harjoitetaan yli 65 maassa. Antroposofista lääketiedettä voi harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän kolmen vuoden jatkokoulutuksen. Antroposofinen lääketiede tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttaa niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit. Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä, antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa. Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan kaikilla erityisaloilla mukaan lukien sisätaudit ja kirurgia. Esim. kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia. Antroposofinen lääketiede on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä. (Lähde: www.antroposofinenlaaketiede.fi)

ANTROPOSOFISEN KUVATAIDETERAPIAN VAIKUTTAJIA

Tri Ita Wegmann (1876-1943) hollantilainen lääkäri, työskenteli Steinerin rinnalla vaikuttaen suuresti antroposofisen lääketieteen ja terapioiden kehittymiseen. Hänen nimeään kantava klinikka toimii edelleen Arlesheimissa Goetheanumin lähellä Sveitsissä samaten kuin hänen perustamansa Sonnenhofin erityiskoulu.

Tri Margarethe Hauschka (1896-1980), saksalainen lääkäri, työskenteli potilaittensa kanssa kymmeniä vuosia taideterapiaa apuna käyttäen, hän oli sitä mieltä, että maalaustaiteessa on nimenomaan kyse värien vaikuttavuudesta. Hänen mielestään värien merkitys on sisäisempää, kuin kuvan itsensä. Maalausprosessin aikana pysähdytään välillä tarkastelemaan maalausta ja voidaan ottaa välimatkaa työhön ja hakea värien tasapainoa. Oma vaikutuksensa on myös sillä, että samalla joutuu tekemään ratkaisuja värejä ja kompositiota punnittaessa. Tri Hauschka perusti aikanaan Bad Bolliin, Saksaan taideterapian ja rytmisen hieronnan koulun, joka toimii edelleen.

Liane Collot-Herbois (1907-1999) oli englantilainen taiteilija ja taideterapeutti, jonka taiteelliseen ja terapeuttiseen työskentelyyn Steinerin työ oli vaikuttanut suuresti. Hän työskenteli yhdessä myös tri.Ita Wegmanin kanssa, ja näin kehittyi ainutlaatuinen lähestymistapa maalausterapiaan valoa, pimeyttä ja värejä tutkien. Hän jatkoi tutkimista Steinerin tutkimusten pohjalta vieden niitä eteenpäin ja tällä tavoin kehitti maalauksiaan ja terapeuttista työskentelyä. Hänen tutkimuksensa käsittelivät värien ja sairauksien yhteyttä ja ilmenemistä potilaiden tekemissä kuvissa ja hän piti terapeutille tärkeänä tietoa värien ilmenemistä ihmiskunnan kehitykseen vaikuttavissa kulttuurikausissa.

Eva Mees-Christeller (1925-2011) Berliiniläissyntyinen terapeutti, oli Margarethe Hauschkan ensimmäisiä oppilaita ja kuvataiteiden lisäksi musiikkia opiskelleena toimi sekä kuvataide- että musiikkiterapeuttina ja näiden alojen opettajana mm. perustaen alan koulun. Värien vaikutuksen lisäksi hän tutki eri taidemuotojen vaikutusta ja kehitti uusia tapoja vaikuttaa niiden avulla. Yhdessä miehensä, lääkärin ja terapeutin, L.F.C. Meesin kanssa hän perusti myös Hollantiin Arta-instituutin, jossa hoidetaan huumeriippuvaisia.

Gerard Wagner (1906-1999) oli saksalainen taiteilija ja innoittava taideopettaja, johon Steinerin työ ja Goetheanum tekivät suuren vaikutuksen. Hän perusti Goetheanumiin maalauskoulun, joka toimii edelleen. Wagner tutki muodon syntymistä väreistä ja erityisesti luonnon muodonmuutoksia.

Beppe Assenza (1905-1985) oli Italialaisyntyinen taiteilija joka moninaisten taiteellisten vaiheiden kautta päätyi Albert Steffenin tukemana Dornachiin. Antroposofia, sekä Goethen ja Steinerin väriteoriat vaikuttivat hänen taiteeseensa ja hän uskoi Steinerin ajatusten väreistä vievän maalaustaidetta eteenpäin. Assenza tutki näitä impulsseja ja kokeili niitä käytännössä, tämä työ oli hänen opetustyönsä väriharjoitusten perusta. Freie Malschule Dornachissa opetetaan hänen tietoisen ja suunnitelmallisen tutkimusmetodinsa pohjalta.

SUOMESSA

Marina Reuter (1937-) on antroposofisen kuvataideterapian pioneeri Suomessa. Hän sai koulutuksen alalle Bad Bollin Hauschka- koulussa 1970- luvulla ja on toiminut siitä lähtien terapeuttina ja tehnyt alaa tunnetuksi kouluttaen terapeutteja perustamassaan Arte- Mhisia- koulussa. Hän on myös perustanut Antroposofisen Terapian Yhdistyksen, jonka puheenjohtajana hän toimi vuoteen 2012 asti. Hänen laajan kokemuksensa ja kansainvälisten yhteyksiensä avulla suomalaisten terapeuttien on ollut mahdollista ylläpitää jatkuvaa kehitystä alalla. Yhteistyö on ollut antoisaa eri kansallisuutta edustavien kouluttajien välillä ja side Goetheanumiin vahva.